154. Lietuviški liuteronų skaitiniai

154. Lietuviški liuteronų skaitiniai

Starck, Johann Friedrich (1680-1756)
Kasdieniszkos ranku-knygos gerose ir piktose dienose, kuriose yra: paraginimai, maldos ir giesmes 1. Sweikiems, 2. Smútniems, 3. Ligonims, 4. Mirsztantiems, kaip ir kalbesei, dusaujimai ir maldeles, mirsztantiems paskaityt : podraug apdumojimai ir maldos ant szwenczu : su káro, brangybês, máro ir pakájaus maldoms ir su Kasdieniszkoms maldu knygelems. Palinksminimo ir atgaiwinimo maldoms ir giesmēms, neszczoms, pagimdanczoms, szeszauninkēms ir newaisingoms / nů Jono Pridrikio Sztarkio, ēwangēliszko kunigo, Frankfurte prie Maino ; Penktą kartą išspaustos Raštais ir pagerintos per K.J.
Tilźēj’ : drukawotos ir gaunamos pas J. Reyländeri bey sunu, 1918, XXIV, 546, 110 p., iliustr.
Leidybinis konvoliutas. Kartu įrišta: „Kasdieniszkos maldu knygeles …” / … Jono Pridrikio Sztarkio … turi atskirą antraštinį lapą ir paginaciją.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: