143. Kristaus gyvenimas – kontrafakcija

143. Kristaus gyvenimas – kontrafakcija

Bonaventura (apie 1217-1274), šventasis, kardinolas (Bonaventūras)
Gyvenimas Iszganytojaus svieto Vieszpaties musų Jezaus Kristaus / paraszytas pagal keturių evangelistų par szv. Prancziszkų Serapiszkąjį ir S. Bonaventurą bažnyczios daktarą ; (ant lietuviszko iszverstas pagal lenkiszko texto). Spaudimas antras. Vilniuje : kasztu spaustuves, 1899 (Vilniuje : spaustuvė Jůzapo Zavadzkio) 365, [1] p. : iliustr., vinj. ; 17 cm. Vertėjai knygoje nenurodyti [Povilas Šilinskis, Kazimieras Pakalniškis ir kiti]. K. Pakalniškio pratarmė: p. 5-12.Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: 1899 (Tilžė: O. von Mauderodės sp.

Pagal Kultūros Paveldo Departamento raštą Nr. (8.9 E)2-2085
Poligrafinis leidinys priklauso Lietuvos nacionaliniam palikimui, turi istorinę-kultūrinę vertę. Neleidžiama išvežti iš Lietuvos

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 65.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: