140. Lietuviška Biblija 11-tas leidimas

140. Lietuviška Biblija 11-tas leidimas

Bybeles: tai esti: wisas Szwentas Rastas Senojo ir Naujo Testamento į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas ; ant paliepimo Wyriausiôsiôs Prusiszkôsiôs Bybeliû-draugystês Berlyne isz naujo perweizdētas. Mieste Halle, prie upês Saale gulinczame : rasztais iszspaustas Kansteiniszkoje Bybeliû drukorijoje 1895, VII, [1], 1136,
Kartu įrišta:
Naujasis Testamentas musu wieszpatiês ir iszganytojo Jezaus Kristaus / į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas ; ant paliepimo Wyriausiosiôs prusiszkosiôs Bybeliû draugystês Berlyne isz naujo perweizdētas ir pertaisytas Fridrikio Kurszaczio, lietuwininkû kunįgo Karaliauczuje; 1895, 312

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 200.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: