138. Lietuviškos liuteronų giesmės 1864

138. Lietuviškos liuteronų giesmės 1864

Mertikaitis, Kristijonas Endrikis (apie 1775 – prieš 1856)
Wisokios naujos giesmes, arba Ewangeliszki psalmai, kurios pirmto taipo po wieną kaip ir po keles į mažas knygeles suraszytos buwo, ale dabar i wienas knygas surinktos ir ant welijimo keliu nubažnu dusziu į druką padutos.
Devinta karta rasztais iszspaustos prie Enrikis Post, [Tilžė], 1864, [756] p.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 40.00 

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija:
X