136. Liuteroniška pomirtinio gyvenimo samprata

136. Liuteroniška pomirtinio gyvenimo samprata

Bunyan, John (1628 – 1688)
Krikszcziones kelione į aną iszganytingaji Amžią, kuri su wisokeis Abrozais nuženklinta ir po Akiu deta yra, suraszyta per… isz engliszkoses kalbos į wokiszkąję, o isz tos dabar ir, i lietuwiszkąję kalbą perwesta /. Memel : Druk. u. Verl. Holz, 1878, 2 d. : iliustr. Abu t. įrišti kartu. I dalis Keleiwjo patyrimai, 224 p., [8] iliustr. lap. II dalis Keleiwene, 152 p., [8] iliustr. lap. : iliustr.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 50.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: