134. Kazlausko Biblija 1863

134. Kazlausko Biblija 1863

Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług textu łacinskiego Wulgaty, i przekładu polskiego Jakóba Wujka; z komentarzami Menochiusza przełozonymi na język polski; wydanie S. Kozłowskiego.
T. III, Obejmujący księgi: Izajasza, Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Micheasza, Joanasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zacharyasza, Malachiasza i dwie Machabejskie.
Kazlauskas Simonas Martynas (1819-1899) – vertėjas ir redaktorius.
Wilno, nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1863, 686 p.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 30.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: