126. Pirmas katalikiškas Naujasis Testamentas

126. Pirmas katalikiškas Naujasis Testamentas

Giedraitis Juozapas Arnulfas (1754-1838)
Naujas Istatimas Jezaus Christaus Wieszpaties musu / lietuwiszku leżuwiu iszgulditas par Jozapa Arnulpa kunigaykszti Giedrayti wiskupa Żiemayciu, żenklinika s. Stanislowo.
Wilniuje : Izspaustas pas Kunigus Missionorius, 1816, [12], 389, [1] p.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 260.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: