122. Naujasis Testamentas 3 knygos 1866, 1874, 1905

122. Naujasis Testamentas 3 knygos 1866, 1874, 1905

122. Naujasis Testamentas 3 knygos 1866, 1874, 1905
Naujas Testamentas Músû Wieszpatiês ir Iszganytojo Jēzaus Kristaus su didžiu dabojimu perguldytas o ant Garbės Dievui Traicej Szwentoj Wienatijam , Lietuvos žmonėms ant iszganitingos naudos iszpausdintas Berlynè, Rasztais iszspáustas prie Trowiszsch ir jo Sunaus, 1866. [4], 394 p. ; Naujas Testamentas musû Wieszpatiês ir Iszganytojo Jezaus Kristaus i lietuwiszkaję kalbą iszwerstas. Berlyne Rasztais iszspaustas prie Trowitsch ir jo sūnaus 1874, [4], 394 p. Psalmai Dovydo, 184 p.
Naujas Testamentas musû Wieszpatiês ir Iszganytojo Jezaus Kristaus i lietuwiszkaję kalbą iszwerstas / [vertė Liudvikas Rėza ; redagavo Adomas Einaras] Berline : iszspausdintas nů Britiszkosês bey swetimujû žemjû bibelû draugystês. Berlynas, K.G. Trowitschiaus ir sūnaus sp., 1905, 278 p.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 90.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: