348. Studento knygelė 1917

348. Studento knygelė 1917

Petrogrado universiteto fizikos-matematikos fakulteto studento Zeliko Garfunkelio studijų knygelė nr. 1615 be įrašų.
Spaudinys, rankraštis, 18 psl., 18 x 11

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas