Kategorija: Senosios knygos (109 – 162)

Rodoma 1–18 iš 54

Filters
 • 109. Feminizmo klasika 1758

  Marie Jeanne Riccoboni (1713-1792)
  Vertėjas Christian Felix Weiße (1726 – 1804)
  Briefe der Fanny Butlerd an Mylord Carl Alfried von Caitombridge, Grafen von Plisinte, und Herzog von Raflinght : Geschrieben im Jahre 1735. Aus dem franzusischen ubersezt.
  Leipzig, in der Weidmannischen Handlung, 1758, [3], 152

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 110. Kinų romanas vokiškai...

  Mingjiaozhongren
  Christoph Gottlieb von Murr (1733 – 1811)
  Haoh Kjöh Tschwen, d.i. Die angenehme Geschichte des Haoh Kjöh : ein chinesischer Roman in vier Büchern
  Leipzig, Johann Friedrich Junius, 1766. 660, [10] p.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 111. Skargos pamokslai 1793

  Petras Skarga (1536-1612)
  Kazania na niedziele y swięta całego roku W. X. Piotra Skargi Soc. Jesu.
  Szósty raz przedrukowane w Wilnie w Drukarni J. K. Mci przy Akademij Roku 1793,
  Tom III, [2], 340

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 112. Nyderlandų istorija 1793

  Luc Jean Joseph van der Vynckt 1691-1779
  Van der Vynckt’s Geschichte der Vereinigten Niederlande von ihrem Ursprunge im Jahre 1560 an bis zum Westphälischen Frieden : Aus der höchst seltenen französischen Druckschrift übersezt. Dritter Band.
  Zurich, Orell, Geßner, Füßli und Comp, 1793, 489

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 5
 • 113. Kanonų teisė 1804

  Institutiones juris canonici quibus vetus & nova Ecclesia disciplina enarratur : ad usum seminarum reimpressae. Tomus II.
  Vilnae : Typis Basilianis, Cum permisu Imperatoriae Vilnensis Universitatis.
  Anno post Incarnationem Verbi CIↃIↃCCCIV [1804], 271 p.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 114. Kanto geografija 1816

  Immanuel Kant (1724-1804)
  Immanuel Kant’s physische Geographie
  Zweite ganz umgearbeitete Auflage von Joh. Jak. Wilh. Vollmer …
  Ersten Bandes zweite Abteilung welche die Fortsetzung der allgemeinen Beschreibung der Meere enthält
  Mainz & Hamburg, Gottfried Vollmer, [1816]

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 115. Dogmatinė teologija 1818

  Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorum tertiis curis emendatiores Ad editionem Vindobonensem anni 1807 recusae. Pars II.
  Klüpfel, Engelbert (1733-1811)
  Vilnae : typis et sumtibus Jozephi Zawadzki Academiae typographi, 1818, [2], 590, [16] p.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 3
 • 116. Ūkinis patarėjas 1830

  Piast, czyli, Pamiętnik technologiczny : obeymujący przepisy dla gospodarstwa domowego i wieyskiego, ogrodnictwa, sztuk pieknych, rękodzielń i rzemiosł, niemniéy, lekarstwa domowe, pospolite i zwierzęce.
  Tom XIII, 175, [5] p., iliustr.
  Tom XIV, 174, [6] p., iliustr.
  Tom XV, 180 p.
  Warszawa, w drukarni przy ulicy Mazowieckiey, 1830

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 117. Goreckio poezija 1834

  Antonis Gorèckis (Antoni Gorecki, 1787-1861)
  Poezyie Litwina / wydanie Alexandra Jełowickiego
  Paryż: A. Jełowicki, 1834, VIII, 276 p.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 118. Kraševskio poezija 1838

  Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887)
  Poezye. J.I. Kraszewskiego. Tom II.,
  Wilno, S. Blumowicz, 1838, 254, [1]

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 10
 • 119. Kraševskio Vilniaus istorija...

  Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887)
  Wilno od poczatków jego do roku 1750 przez Kraszewskiego.
  Wilno. Wydanie Adama Zawadzkiego. Nakladem i drukiem Jozefa Zawadzkiego.
  Tom I. Na nowo poprawiony i przerobiony, XXIV, 477, [3] p., 1840
  Tom II. 528 p., 1840
  Tom III. Dzieje miasta szczegółowe, stan jego wewnętrzy, 382 p., 1841
  T.I. 4 portretai litografijos foto kopijos, Vilniaus planas defektinis originalas ir pilna foto kopija.
  T.II. Pirma dviguba ilustracija p. 241 originali (vieno 2 egz.), kitų nėra.
  T.III. Litografijos 5 foto kopijos, 2 nėra.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 120. Vitolio rauda 1846...

  Antrasis Kraševskio “Vitolio raudos” leidimas lenkų kalba Vilniuje 1846 ir pirmasis leidimas lietuvių kalba Kaune 1924. Abi knygos su tomis pačiomis Vincento Smakausko (1797-1876) iliustracijomis.
  Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887)
  Anafielas. Pieśni z podań Litwy. Pieśń pierwsza. Witolorauda.
  Wilno, J. Zawadzki, 1846, 1846, 284 p., 50
  J. I. Krašėvskis. Giesmės iš Lietuvos padavimų. Vitolio rauda. Pirmosios giesmės pirmoji dalis. Iš lenkų kalbos vertė Faustas Kirša. Kaunas, išleido J,Stauskaitės knygynas, 1924, 149 p., iliustr.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 121. Balinskio LDK istorija...

  Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana / przez Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego
  T. 3. Wielkie Księztwo Litewskie.
  Warszawa : nakład i druk S. Orgelbranda księgarza, 1846, 866, XXVIII p.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 122. Kromerio kronika 1853

  Kromer, Marcin (1512-1589)
  Polska, czyli o położeniu, obyczajach, urzędach i Rzeczypospolitéj Królestwa Polskiego, przez Marcina Kromera […] xiąg dwoje
  Iš lotynų kalbos išvertė Władysław Syrokomla (1823-1862)
  Wilno : J. Zawadzki, 1853, XLVIII, 152

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 123. Evangelijų skaitiniai 1855

  Iszguldimas ewangeliju szwentu ant wisu nedeldienu, par apalus metus
  suraszitas ir drukan paduotas ; [Martin Koenigsdorfer]
  Vertėjas: Praniauskis, Otonas, (1817-1879)
  Wilniuje : spaustuwieje Juzupa Zawadzkie, 1855, 302 p. ; 8° (21 cm)

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 7
 • 124. Kelionė į Nesvyžių...

  Przygody JP. Benedykta Winnickiego w podróży jego z Krakowca do Nieświeża 1766 roku i powrót w dom rodzicielski
  Pol, Wincenty (1807-1872)
  Petersburg : B. M. Wolff, 1857, [4], 36 p..

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 125. Stankaro LDK istorija...

  Tomasz Stankar. Rzut oka na historyą Litewską i Polską: od najpiérwszych początków państw tych, do ostatnich czasów politycznego ich bytu w roku 1794 doprowadzona.
  Wilno: Nakładem i drukiem T. Glücksberga, 1858, 229 p.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 126. Kazlausko Biblija 4...

  Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług textu łacinskiego Wulgaty, i przekładu polskiego Jakóba Wujka; z komentarzami Menochiusza przełozonymi na język polski; wydanie S. Kozłowskiego.
  Wilno: nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, T.I-IV, 1861-1864.
  T. I, Obejmujący Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczby, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów i Rut. 1861, XXVIII, 542
  T. II, Obejmujący księgi: Cztery Królewskie, dwie Paralipomenon, dwie Ezdrasza, Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Ekklezyastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości, i Ekklezyastyka. 1862, 1065, [3];
  T. III, Obejmujący księgi: Izajasza, Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Micheasza, Joanasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zacharyasza, Malachiasza i dwie Machabejskie. 1863, 686
  T. IV, Obejmujący Księgi Nowego Testamentu, jako to: cztery Ewangelje, Dzieje Apostolskie, czternaście listów S-go Pawła, list S. Jakóba, dwa listy S-go Piotra, trzy listy S-go Jana, list S-go Judy i Objawienie S-go Jana, 1864, 884

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
X