Knygos (118 – 187)

Rodoma 1–9 iš 70

 • 118. Du Elzevyrai Ispanija...

  Martin Zeiller (1589-1661)
  Monarchia Hispanica vervaatende een korte reys-beschryvinge aller koninck-rycken, landen en steeden onder de Spaensche kooningen behoorende. Amstelodami, apud Ægidium Ianssonium Valckenier, 1659. [24], 660, [60], 13,5 cm.
  Hieronymus Osorius (Jeronymo Osorio de Fonseca, 1506-1580)
  Leven en deurluchtig Bedrijf van Emmanuel den I. Koning van Portugal.
  Rotterdam, Frans van Hoogstraeten, 1661, 701, 14 cm

  Pradinė kaina:150.00
  Iš viso statymų: 0
 • 119. Apie kunigų priedermes...

  Jean-Baptiste Massillon (1663-1742); Jan Dominik Łopaciński (1708-1778)
  Mowy Xiędza M. [!] Massiliona Biskupa De Clermont: Na Konferencyach Duchownych Y Synodach Diecezalnych Miane: O Szczegulnieyszych Obowiązkach Stanu Duchownego z francuzkiego na oyczysty język przełozone przez X. Jozefa Łopacinskiego. Tom pierwszy.
  W Wilnie: w Drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey XX. Scholar. Piar., [post 14 IX] 1772, [10], 328 [i.e. 318], paginacijos klaidos ; 8°

  Pradinė kaina:40.00
  Iš viso statymų: 0
 • 120. Lelevelio skandinavų religija

  Joachim Lelewel (1786 – 1861)
  Edda czyli księga religii dawnych Skandynawii mieszkańców,
  W Wilnie nakladem i drukiem Józefa Zawadzkiego Akademii zwyczaynego drukarza, 1807, 55

  Pasiūlyta kaina:120.00
  Iš viso statymų: 1
 • 121. Generolo Vavžeckio nekrologas...

  121. Generolo Vavžeckio nekrologas 1816
  Bieńkowski Antoni (1760—1834)
  Mowa przy obchodzie pogrzebowym ś. p. Jaśnie Wielmożnego Tomasza Wawrzeckiego senatora wojewody, ministra sprawiedliwości Królestwa Polskiego, orderów wielu Kawalera przez Antoniego Bienkowskiego … dnia 26 sierpnia 1816 roku. Warszawa, 1816, 8 p.

  Tomas Vavžeckis (lenk. Tomasz Antoni Wawrzecki, 1753-1816) – Lietuvos ir ATR karinis ir politinis veikėjas, Kauno pakamaris (nuo 1784), Lietuvos didysis vėliavininkas (1791), vienas iš 1794 sukilimo karo vadų, generolas leitenantas

  Pradinė kaina:90.00
  Iš viso statymų: 0
 • 122. Jono Sniadeckio raštai...

  Jan Śniadecki
  Pisma rozmaite Jana Śniadeckiego. T. III, zawieraiący listy i rozprawy w naukach.
  Wilno: Nakł. i dr. Józefa Zawadzkiego, 1818, VIII, 401, [3]; 21 cm.

  Pradinė kaina:220.00
  Iš viso statymų: 0
 • 123. Krasickio proza 1819

  Ignacy Krasicki; Franciszek Ksawery Dmochowski
  Dzieła prozą Ignacego Krasickiego. Tom szosty.
  Wilno: nakładem Towarzystwa Typograficznego w drukarni A. Marcinkowskiego, 1819, 624, [4]; 16 cm.

  Pradinė kaina:90.00
  Iš viso statymų: 0
 • 124. Chodanio pamokslai 1832

  Chodani, Jan Kanty (1769–1823)
  Kazania x. Jana Kantego Chodaniego, doktora s. teologii, kanonika katedry wilen., professora zwyczaynego teologii moralney i pasterskiey w Cesarskim Wilenskim Uniwersytecie, z pośmiertnych rękopismów wydrukowane. [Tėvo Jano Kanty Chodani, teologijos daktaro, Vilniaus katedros kanauninko, Vilniaus imperatoriškojo universiteto moralinės ir pastoracinės teologijos profesoriaus, pamokslai, atspausdinti iš pomirtinių rankraščių]
  T. 1. [2], V, [1], 293, [2]; 19 cm.
  T. 2, [2], 515, [3] s.; 19 cm.
  Wilno: nakładem. i drukiem Drukarni Dyecezalney, 1832.

  Pradinė kaina:50.00
  Iš viso statymų: 0
 • 125. Adomo Mickevičiaus poezija...

  Mickevičius, Adomas (Mickiewicz Adam, 1798-1855)
  Poezye Adama Mickiewicza. T. 8.
  Paryż w Księgarni i Drukarni Polskiej [A. Jełowickiego i E. Januszkiewicza],
  Bourgogne et Martinet, 1836,

  Pasiūlyta kaina:250.00
  Iš viso statymų: 1
 • 126. Bialobžeskio Evangelijos skaitiniai...

  Bialobžeskis Martynas (Białobrzeski, Marcin, apie 1522-1586)
  Wykład swiętych Ewangieliy niedzielnych i świąt uroczystych przez cały rok z Pisma Świętego, iz doktorów kościoła powszechnego, z wielką pracą zebrany i ku nauce wiernych chrześciianskich ludzi z pilnością napisany / przez X. Marcina Białobrzeskiego, biskupa Kamienieckiego i opata Mogilskiego; a teraz skrócony i na nowo do druku podany
  Wilno: nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1838, T.I, 351 p.
  Frontispisas: M.Bialobžeskio portretas, litografija, dailininkas Karolis Ripinskis (1809–1892), Antano Kliukovskio (1806-1864) litografija. Viršelyje užklijuota etiketė su Kauno apygardos teismo antstolio antspaudu.

  Pradinė kaina:70.00
  Iš viso statymų: 0