Kategorija: Knygos (128 – 190)

Rodoma 1–18 iš 63

Filters
 • 128. Vengrijos istorija 1604

  Ens, Gaspare L. (1570-1652)
  Rerum Hungaricarum Historia, novem libris comprehensa: In Qua praeter regionis situm caeteraq quae eo pertinent, ea quae a primis regni incunabulis acciderunt […] Avctore Gaspare Ens, L. Coloniae, Lutzenkirchen, 1604, 429
  Odinis laikmečio įrišimas su dekoratyviniu įspaudu. Vengrijos istorija nuo seniausių laikų, Jogailaičių ir Habsburgų dinastijų kova, Jogailaičių Europos pabaiga, Steponas Batoras.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 6
 • 129. Elzevyras Žydų Respublika...

  Petrus Cunaeus (Peter van der Kun, 1586-1638)
  Petri Cunaei de Republica Hebraeorum libri III.
  Leidenas (Lugduni Batavorum, Leyden), Elzevier 1632, [32], 372, pergamentinis įrišimas.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 8
 • 130. Evangelikų bažnyčia Vilniuje...

  Opis obrzędów założenia w roku 1830 i poświęcenia w roku 1835 kościoła ewangelicko-reformowanego w Wilnie odbytych: z dołączonym do tegoż kościoła wizerunkiem
  Wilno: w Drukarni T. Glücksberga, 1836, 82 p., [1] iliustr. lap.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 131. Goreckio poezija 1834

  Antonis Gorèckis (Antoni Gorecki, 1787-1861)
  Poezyie Litwina / wydanie Alexandra Jełowickiego
  Paryż: A. Jełowicki, 1834, VIII, 276 p.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 132. Apie Lietuvą ir...

  Goštautas, Jonas (Gasztowt Jan, 1800-1871)
  Pan sędzic, czyli Opowiadanie o Litwie i Żmudzi
  Poitiers: w drukarni F.A. Saurin, 1839, 102, [1] p.
  Ponas teisėjaitis, arba Pasakojimas apie Lietuvą ir Žemaitiją

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 3
 • 133. V. Skotas E....

  Scott, Walter (1771-1832); Odyniec, Antoni Edward (1804-1885)
  Pieśń ostatniego Minstrela: [poema Waltera Skotta w 6 pieśniach] / [Walter Scott].
  Wilno: [s.n.], 1842, VIII, 209, [1]; 17 cm.
  Tłómaczenia Antoniego Edwarda Odyńca; t. 4

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 134. Šekspyro Vindsdoro šmaikštuolės...

  Szekspir [Šekspyras Viljamas, 1564 – 1616]
  Puste kobiety z windsor’u (Vindsdoro šmaikštuolės)
  przelozyl John of Dycalp [Jankowski Placyd, 1810-1872].
  Wilno nakladem i drukiem J. Zawadzkiego 1842, 206;

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 135. Istoriniai atsiminimai 1857

  Ochocki, Jan Duklan (1766-1848)
  Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887)
  Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego. T. 3 / z pozostałych po nim rękopisów przepisane i wyd. przez J. I. Kraszewskiego.
  Wilno: J. Zawadzki, 1857, 360; 18 cm.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
 • 136. Šventųjų gyvenimai 1859

  Wisu metu giwenimaj szwentuju / [iš lenkų kalbos vertė ir sudarė S. Kušeliauskas]
  Giwenimaj szwentuju. Surasziti del kiekwienos dienos par wisus metus
  Sudarytojas, Vertėjas: Kušeliauskas, Serafinas Laurynas (1820–1889)
  I-IV dalys. Kiekviena dalis turi atskirą antraštinį lapą ir paginaciją.
  Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1859

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 8
 • 137. Kontrafakcijų konvoliutas (3...

  1) Sopulinga muka Vieszpaties musų Jezaus Kristaus / pagal apdumojimus Onos-Kotrynos Emmerik, zokonįkės Augustijonų. Emmerich, Anna Katharina (1774–1824). Įž., pratarmės ir t. t. autorius, Vertėjas: Kušeliauskas, Serafinas Laurynas (1820–1889). Vilniuje : kasztu ir spaustuvėje Jůzapa Zavadzkia, 1864, 136 p. : vinj., iliustr. ; 17 cm. Kontrafakcija. 1887, Tilžė : E. Weyerio ir L. Arnoldto sp. arba Tilžė : O. von Mauderodės sp. 1896,
  2) Kanczia vieszpaties Jezaus, arba Dievobaimingi apmislyjimai apie kanczią Jezaus Kristaus dėl kiekvienos dienos par isztisa gavėne / paraszė Jeronim. Raczkauskis, inspektorius Varnių seminarijos. Račkauskis, Jeronimas Kiprijonas (1825–1889). Vilniuje : kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1863, 127 p. : vinj. ; 17 cm. Kontrafakcija. 1897? (Tilžė : O. von Mauderodės sp.)
  3) Pamokinimai apie dvasiszko gyvenimo valgį (peną) arba apie Szvencziausį Sakramentą / kunigas J. Pelczar. – 1895]. – 108 p. Pamokinimai apie dvasiszko gyvenimo valgį (peną), arba Apie Szvengziausį sakramentą / J. Pelczar ; [iš lenkų kalbos vertė M.M.T.]. Autorius: Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), šventasis, šventasis. Įž., pratarmės ir t. t. autorius, Vertėjas: Čerkeliauskas, Juozas (1857-1926). [Tilžė] : [s.n.], [1896] ([Tilžė] : [O. von Mauderodės sp.]), 108 p. : iliustr. ; 17 cm. (realiai 104 p.., nėra antraštinio lapo ir pabaigos)

  Pagal Kultūros Paveldo Departamento raštą Nr. (8.9 E)2-771:
  Poligrafiniai leidiniai priklauso Lietuvos nacionaliniam palikimui, turi istorinę-kultūrinę vertę.
  Neleidžiama išvežti iš Lietuvos.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 11
 • 138. Lietuviškos liuteronų giesmės...

  Mertikaitis, Kristijonas Endrikis (apie 1775 – prieš 1856)
  Wisokios naujos giesmes, arba Ewangeliszki psalmai, kurios pirmto taipo po wieną kaip ir po keles į mažas knygeles suraszytos buwo, ale dabar i wienas knygas surinktos ir ant welijimo keliu nubažnu dusziu į druką padutos.
  Devinta karta rasztais iszspaustos prie Enrikis Post, [Tilžė], 1864, [756] p.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 139. Adomo Mickevičiaus raštai...

  Adam Bernard Mickiewicz (1798-1855)
  Dzieła Adama Mickiewicza Tom I.:
  I. Pisma z lat uniwersyteckich
  II. Ballady i romanse
  III. Sonety
  IV. Sonety krymskie
  V. Wiersze różne
  VI. Przekłady z innych języków
  VII. Bajki własne i naśladowanie
  Lwów, Paryż Gubrynowicz & Schmidt; Księgarnia Luksemburska, 1885, IV, 347, [5],

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 140. Liuteronų skaitiniai 1890

  Krumacher Friedrich Wilhelm (1796 -1868)
  Kelkis Johanas Ferdinandas vyresnysis, 1801-1877, vertėjas.
  Salomons bey Sulamyte: miszios isz auksztoses giesmes / wokiszkay suraszytos nabaźtninko Endrikio Wilelmo Krumakario; o dabar ant norējimo keliû dusziû ir lietuwiszkay perstatytos. – Tilzeje: drukawotos ir gaunamos prie Endrikio Posto, 1890, 282 p.: vinj.; 19

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 2
 • 141. Kontrafakcija apie maldą...

  Liguori, Alfonso Maria de (1696-1787), šventasis
  Apie malda kaipo raktą į dangų
  Szvento Alfonso Liguori Vyskupo ir Daktaro Baźnyczios.
  Vilniuje, 1891. M.Valančiaus aprobacija su 1863 m. data
  Kontrafakcija: [Tilžė]: [P. Mikolainio lėšos, M. Jankaus sp.], 1891. 144 p.

  Pagal Kultūros Paveldo Departamento raštą Nr. (8.9 E)2-771:
  Poligrafiniai leidiniai priklauso Lietuvos nacionaliniam palikimui, turi istorinę-kultūrinę vertę.
  Neleidžiama išvežti iš Lietuvos.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 142. Kontrafakcija Nowenos 1892

  Nowenos prie Wieszpaties Jezaus, szwencziausios Marijos Panos Marijos ir szwentujų Diewo: Naujas spaudimas su pridėjimu meditacijų ant 40 adinawu atłajdų ir meditacijos rekolekcijų. Vilniuje : kasztu ir spaustuvėje Jůzapo Zavadskio, 1863, 216 p.
  Kontrafakcija..: Tilžė : O. von Mauderodės sp., 1892

  Pagal Kultūros Paveldo Departamento raštą Nr. (8.9 E)2-771:
  Poligrafiniai leidiniai priklauso Lietuvos nacionaliniam palikimui, turi istorinę-kultūrinę vertę.
  Neleidžiama išvežti iš Lietuvos.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 11
 • 143. Šilerio Kudirkos vertimas...

  Orleano mergelė : tragedija penkiuose aktuose su įžanga / vokiškai parašė Friedrich von Schiller ; lietuviškai vertė Vincas Kapsas
  Schiller, Friedrich (1759–1805). Vertėjas: Kudirka, Vincas (1858-1899)
  Tilžėje: [Tėvynės mylėtojų draugija], spaudinta Otto v. Mauderodes, 1898, 157, [1] p.: vinj.; 17 cm

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 1
 • 144. Adomo Mickevičiaus biografija...

  Janulaitis, Augustinas (1878-1950)
  Adomas Mickevyčia (1798-1855): jo gyvenimas, raštai ir darbai
  / aprašė A.J. Daubaras
  Plymouth (Pa): Spauda ir kaštai „Vienybės Lietuvninkų“, 1902, 40 p., [1] portr. lap.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 5
 • 145. Judaika 2 knygos...

  Kitve ḳodesh / Кисве Кодешъ т.е. Священное Писание Часть 11. Часть 12.
  Вильна. Типографiя Л.Л. Маца, 1904
  Ṿilna: Be-defus Y.L. Matz, 664 [1904], 99 + 103 p. Konvoliutas.
  Senojo Testamento Jobo, Ezros ir Neemijos knygos su komentarais.
  Los Angeles Toros draugijos antspaudai.

  Aukcionas baigtas
  Iš viso statymų: 0
X